Juridische generatoren | Geheimhoudingscontract (NDA)

Geheimhoudingscontract (NDA)

Een geheimhoudingsovereenkomst of non-disclosure agreement (NDA) stelt u in staat om in vertrouwen met een andere partij samen te werken. NDA's worden bijvoorbeeld gebruikt in het onderhandeltraject voor een aan- of verkoop. Ook is het gebruikelijk om een concept, technologie of software pas na ondertekening van een NDA te onthullen zodat de wederpartij deze niet vrijelijk kan gebruiken.

Hoe werkt het?

U krijgt een Word-document dat u zelf kunt bewerken. De inhoud van het document wordt bepaald door uw keuzes en antwoorden. Voor meer zekerheid kunt u na bestelling een quickscan aanvragen of een offerte voor maatwerk insturen.

 • € 45,00 ex BTW

  Betaling gebeurt online: iDeal, creditcard of PayPal. Daarna ontvangt u een Word-document op maat. Betaling op factuur is ook mogelijk. U ontvangt het document dan na betaling van de factuur.

 • Wat onze mensen zeggen

  "Uitstekend werk, eenvoudig in te vullen"

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Kernpunten van de NDA
(Stap 1/8)

Een geheimhoudingsovereenkomst of non-disclosure agreement (NDA) stelt u in staat om in vertrouwen met een andere partij samen te werken. NDA’s worden bijvoorbeeld gebruikt in het onderhandeltraject voor een aan- of verkoop. Ook is het gebruikelijk om een concept, technologie of software pas na ondertekening van een NDA te onthullen zodat de wederpartij deze niet vrijelijk kan gebruiken.

Genereer uw document

Een geheimhoudingsovereenkomst of non-disclosure agreement (NDA) stelt u in staat om in vertrouwen met een andere partij samen te werken. NDA’s worden bijvoorbeeld gebruikt in het onderhandeltraject voor een aan- of verkoop. Ook is het gebruikelijk om een concept, technologie of software pas na ondertekening van een NDA te onthullen zodat de wederpartij deze niet vrijelijk kan gebruiken.

Generator-onderdelen

 1. Kernpunten van de NDA
 2. Partijen bij de NDA
 3. Definitie van vertrouwelijke informatie
 4. Om welke technologie of wat voor concept gaat het?
 5. Wilt u extra bescherming voor een octrooieerbare uitvinding?
 6. Om welke bedrijfsactiviteit gaat het?
 7. Duur van de NDA
 8. Boeteclausule
 9. Bestelformulier

Centraal bij elke NDA is het doel. Alleen informatie die binnen dit doel wordt uitgewisseld, is gedekt.

Kies uit de lijst de omschrijving die uw doel het beste omschrijft.

Let op dat u zich met het doel niet vastlegt tot meer dan alleen informatie-uitwisseling en discussie. U kunt deze omschrijving als meerwerk door ICTRecht laten controleren.

(verplichte vraag)

De generator kan zowel een Nederlandstalige als Engelstalige NDA leveren.

Let op: als u Engels kiest, moet u de zelf in te vullen velden op vervolgschermen natuurlijk ook in het Engels invullen.

In welke taal wilt u de NDA ontvangen?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Partijen bij de NDA
(Stap 2/8)

Nu het doel bekend is, is het nodig de namen en (voor de duidelijkheid) de vestigingsplaatsen van de partijen vast te leggen.

Genereer uw document

Nu het doel bekend is, is het nodig de namen en (voor de duidelijkheid) de vestigingsplaatsen van de partijen vast te leggen.

Generator-onderdelen

 1. Kernpunten van de NDA
 2. Partijen bij de NDA
 3. Definitie van vertrouwelijke informatie
 4. Om welke technologie of wat voor concept gaat het?
 5. Wilt u extra bescherming voor een octrooieerbare uitvinding?
 6. Om welke bedrijfsactiviteit gaat het?
 7. Duur van de NDA
 8. Boeteclausule
 9. Bestelformulier

Deze partij verstrekt de vertrouwelijke informatie in het kader van het doel. De andere partij ontvangt de informatie en is aan geheimhouding gebonden.

(verplichte vraag)

Vul de officiële bedrijfsnaam in van de inhurende partij.

(verplichte vraag)

Vul de volledige bedrijfsnaam in van de eerste partij bij de NDA. Als dit een privépersoon is, vul dan zijn of haar volledige voor- en achternaam in.

(verplichte vraag)

(verplichte vraag)

Deze partij ontvangt de informatie van de leverende partij en is daarmee aan geheimhouding gebonden.

(verplichte vraag)

Vul de naam in van de partij die als freelancer wordt ingeschakeld. Voorbeeld: de heer Jan de Vries, handelend als JaVr Webdesign.

(verplichte vraag)

Geef de volledige bedrijfsnaam van de tweede partij bij de NDA. Indien dit een privépersoon betreft, vermeld dan zijn of haar volledige voor- en achternaam.

(verplichte vraag)

(verplichte vraag)

Bij het door u gekozen doel is gebruikelijk dat een NDA eenzijdig is: alleen de leverende partij kan aanspraak maken op geheimhouding. Verwacht u dat ook de ontvangende partij vertrouwelijke informatie zou willen inbrengen, vink dan dit vakje aan. Alle bepalingen worden dan tweezijdig.

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Definitie van vertrouwelijke informatie
(Stap 3/8)

Welke informatie gedekt moet worden door de NDA is net zo essentieel als het doel van de NDA. Een te brede definitie dekt zaken die niet geheim hoeven te blijven en zorgt voor nodeloze conflicten. Een te beperkte definitie heeft het risico dat vertrouwelijke informatie niet geheim gehouden hoeft te worden.

Genereer uw document

Welke informatie gedekt moet worden door de NDA is net zo essentieel als het doel van de NDA. Een te brede definitie dekt zaken die niet geheim hoeven te blijven en zorgt voor nodeloze conflicten. Een te beperkte definitie heeft het risico dat vertrouwelijke informatie niet geheim gehouden hoeft te worden.

Generator-onderdelen

 1. Kernpunten van de NDA
 2. Partijen bij de NDA
 3. Definitie van vertrouwelijke informatie
 4. Om welke technologie of wat voor concept gaat het?
 5. Wilt u extra bescherming voor een octrooieerbare uitvinding?
 6. Om welke bedrijfsactiviteit gaat het?
 7. Duur van de NDA
 8. Boeteclausule
 9. Bestelformulier

Deze clausule regelt in essentie hoe makkelijk of moeilijk het voor de verstrekkende partij is om te claimen dat iets vertrouwelijk is. De eerste optie is in het voordeel van degene die informatie verstrekt (alles is geheim), de tweede in het voordeel van de ontvanger (het is alleen geheim als dat erop staat) en de derde biedt een compromis (het is geheim als duidelijk is dat het als geheim bedoeld was).

Wanneer moet informatie als vertrouwelijk gelden?

Bewijzen welke informatie mondeling is verstrekt, is vaak moeilijk. U kunt ervoor kiezen mondelinge informatie categorisch uit te sluiten van de NDA. Dan kunnen daar nooit misverstanden over ontstaan. Echter, het betekent wel dat wat mondeling wordt gemeld, vrijelijk doorverteld mag worden. Een veel gebruikt compromis is dat mondelinge informatie gedekt is als er binnen een redelijke termijn (vaak 30 dagen) schriftelijk wordt gemeld om welke informatie het gaat.

Wanneer moet mondelinge informatie gedekt zijn?

Het kan voor het doel nodig zijn dat ook externe partijen (onderaannemers, accountants, juristen) toegang krijgen tot de informatie. Natuurlijk krijgen deze derden dan ook de plicht geheim te houden, maar controle op naleving door zulke partijen is lastiger dan op medewerkers.

Hoe breed mag de ontvanger de informatie verspreiden?

Bij zeer gevoelige informatie is het vaak wenselijk dat de ontvanger een lijst bijhoudt met welke personen wanneer de informatie kregen. Vaak blijkt dit echter moeilijk werkbaar. Wij adviseren terughoudend te zijn met deze optie.

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Om welke technologie of wat voor concept gaat het?
(Stap 4/8)

U heeft aangegeven dat de NDA bedoeld is voor bescherming van technologie of een concept. Nu volgen enkele vragen om de aard van die technologie/dat concept te bepalen en specifieke bepalingen op te nemen daarvoor.

Genereer uw document

U heeft aangegeven dat de NDA bedoeld is voor bescherming van technologie of een concept. Nu volgen enkele vragen om de aard van die technologie/dat concept te bepalen en specifieke bepalingen op te nemen daarvoor.

Generator-onderdelen

 1. Kernpunten van de NDA
 2. Partijen bij de NDA
 3. Definitie van vertrouwelijke informatie
 4. Om welke technologie of wat voor concept gaat het?
 5. Wilt u extra bescherming voor een octrooieerbare uitvinding?
 6. Om welke bedrijfsactiviteit gaat het?
 7. Duur van de NDA
 8. Boeteclausule
 9. Bestelformulier

Vermeld hier geen vertrouwelijke details maar gebruik bijvoorbeeld de werktitel die u beiden gebruikt, of een algemene omschrijving als “een concept voor het verbeteren van vindbaarheid van websites”. De tekst wordt tussen aanhalingstekens opgenomen in de introductie van de NDA.

(verplichte vraag)

Als bij de evaluatie software nodig is, moet de NDA daar expliciete bepalingen (een evaluatielicentie) voor bevatten. De scope hiervan wordt mede bepaald door de vraag of broncode gedeeld wordt.

Hoe wordt de software beschikbaar gesteld?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Wilt u extra bescherming voor een octrooieerbare uitvinding?
(Stap 5/8)

Een technologie of concept is mogelijk octrooieerbaar als uitvinding. Zolang geen octrooiaanvraag is ingediend, mogen derden alleen onder NDA hierover worden geïnformeerd. Wanneer de uitvinding zonder NDA aan wie dan ook wordt onthuld, is octrooi niet meer mogelijk. Voor extra bescherming kunnen aan de NDA enkele clausules worden toegevoegd.

Genereer uw document

Een technologie of concept is mogelijk octrooieerbaar als uitvinding. Zolang geen octrooiaanvraag is ingediend, mogen derden alleen onder NDA hierover worden geïnformeerd. Wanneer de uitvinding zonder NDA aan wie dan ook wordt onthuld, is octrooi niet meer mogelijk. Voor extra bescherming kunnen aan de NDA enkele clausules worden toegevoegd.

Generator-onderdelen

 1. Kernpunten van de NDA
 2. Partijen bij de NDA
 3. Definitie van vertrouwelijke informatie
 4. Om welke technologie of wat voor concept gaat het?
 5. Wilt u extra bescherming voor een octrooieerbare uitvinding?
 6. Om welke bedrijfsactiviteit gaat het?
 7. Duur van de NDA
 8. Boeteclausule
 9. Bestelformulier

Met een dergelijk verbod voorkomt u discussie over een octrooiaanvraag van de ontvanger die ‘toevallig’ over ongeveer hetzelfde gaat.

Met deze clausule kan de ontvanger worden gedwongen zich in te spannen de negatieve gevolgen op te heffen. Zo kan hij worden verplicht een verklaring richting het Europees Octrooibureau aan te leveren waarin hij verklaart dat sprake was van kennelijk misbruik en een duidelijke schending van de NDA. Deze verklaring blijkt zwaar te wegen in het voordeel van de octrooiaanvrager.

Als de wederpartij de NDA schendt en het octrooi wordt daardoor ongeldig verklaard, dan kunt u proberen de schade op hem te verhalen. Met deze clausule staat u iets sterker, omdat het nu eenvoudiger is aan te tonen dat hij zulke schade moet vergoeden. Bewijzen van deze schade blijft lastig, en het schept onzekerheid voor de wederpartij over wanneer deze clausule van toepassing is en hoe groot die schade zal zijn.

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Om welke bedrijfsactiviteit gaat het?
(Stap 6/8)

U heeft aangegeven dat de NDA bedoeld is voor het voortraject voor een mogelijke overname van een bedrijfsonderdeel of -activiteit (zoals een website). Hierover nu enkele nadere vragen.

Genereer uw document

U heeft aangegeven dat de NDA bedoeld is voor het voortraject voor een mogelijke overname van een bedrijfsonderdeel of -activiteit (zoals een website). Hierover nu enkele nadere vragen.

Generator-onderdelen

 1. Kernpunten van de NDA
 2. Partijen bij de NDA
 3. Definitie van vertrouwelijke informatie
 4. Om welke technologie of wat voor concept gaat het?
 5. Wilt u extra bescherming voor een octrooieerbare uitvinding?
 6. Om welke bedrijfsactiviteit gaat het?
 7. Duur van de NDA
 8. Boeteclausule
 9. Bestelformulier

Gebruik bijvoorbeeld de naam van de afdeling of een omschrijving als “de pokersite Dutch Hold’em (www.holdempoker.nl)”.

(verplichte vraag)

Met dit verbod kan de verkoper de koper niet verrassen door ondertussen met een ander in zee te gaan.

Let op: een NDA is geen koopcontract maar stelt u alleen in staat om de onderhandelingen te voeren op basis van vertrouwelijkheid. De NDA verplicht niet tot het daadwerkelijk aangaan van de transactie. Deze bepaling zorgt er alleen voor dat de koper eerst actief de NDA moet beëindigen alvorens hij met anderen mag gaan praten.

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Duur van de NDA
(Stap 7/8)

Een NDA is een overeenkomst en heeft dan ook een moment van beëindiging nodig. Echter, daarbij maken we onderscheid tussen de einddatum van het delen van informatie en de einddatum van de geheimhoudingsplicht. De eerste datum bepaalt wanneer nieuwe informatie niet langer onder de NDA valt; de tweede wanneer publicatie van de informatie niet langer verboden is.

Wij adviseren om geen onbepaalde tijd voor de perioden te nemen. Eeuwigdurende geheimhouding is lastig te garanderen. En een contract dat eeuwig (tot wederopzegging) duurt, kan tot aansprakelijkheid leiden als u of de wederpartij vergeet dat het nog loopt.

Genereer uw document

Een NDA is een overeenkomst en heeft dan ook een moment van beëindiging nodig. Echter, daarbij maken we onderscheid tussen de einddatum van het delen van informatie en de einddatum van de geheimhoudingsplicht. De eerste datum bepaalt wanneer nieuwe informatie niet langer onder de NDA valt; de tweede wanneer publicatie van de informatie niet langer verboden is.

Wij adviseren om geen onbepaalde tijd voor de perioden te nemen. Eeuwigdurende geheimhouding is lastig te garanderen. En een contract dat eeuwig (tot wederopzegging) duurt, kan tot aansprakelijkheid leiden als u of de wederpartij vergeet dat het nog loopt.

Generator-onderdelen

 1. Kernpunten van de NDA
 2. Partijen bij de NDA
 3. Definitie van vertrouwelijke informatie
 4. Om welke technologie of wat voor concept gaat het?
 5. Wilt u extra bescherming voor een octrooieerbare uitvinding?
 6. Om welke bedrijfsactiviteit gaat het?
 7. Duur van de NDA
 8. Boeteclausule
 9. Bestelformulier

Dit gaat over de periode waarbinnen informatie onder de NDA kan vallen. Informatie die na deze periode wordt verstrekt, valt dus per definitie niet onder de NDA.

Hoe lang moet de NDA van kracht zijn?

De plicht tot geheimhouding geldt in ieder geval zo lang als de NDA loopt. De hier bedoelde periode komt daar dus bovenop.  Na afloop van deze periode is publicatie niet langer automatisch verboden (hoewel het nog wel een schending van bv. auteursrechten kan zijn om informatie te publiceren).

Hoe lang moet de ontvanger vertrouwelijke informatie daarna nog geheim houden?

Standaard moet de ontvanger alle ontvangen informatie vernietigen bij afloop van de NDA. Als u deze optie kiest, zal worden bepaald dat fysieke originelen (zoals papieren, samples of prototypes) moeten worden geretourneerd in plaats van vernietigd.

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Boeteclausule
(Stap 8/8)

U kunt de NDA voorzien van een boeteclausule. Deze boete zal dan verschuldigd worden bij overtreding van de NDA. Voordeel hiervan is dat zo de benadeelde partij niet meer hoeft te bewijzen welke schade er concreet is geleden. (Het recht op schadevergoeding blijft bestaan.) Een hoge boete kan de wederpartij echter afschrikken om te tekenen.

Genereer uw document

U kunt de NDA voorzien van een boeteclausule. Deze boete zal dan verschuldigd worden bij overtreding van de NDA. Voordeel hiervan is dat zo de benadeelde partij niet meer hoeft te bewijzen welke schade er concreet is geleden. (Het recht op schadevergoeding blijft bestaan.) Een hoge boete kan de wederpartij echter afschrikken om te tekenen.

Generator-onderdelen

 1. Kernpunten van de NDA
 2. Partijen bij de NDA
 3. Definitie van vertrouwelijke informatie
 4. Om welke technologie of wat voor concept gaat het?
 5. Wilt u extra bescherming voor een octrooieerbare uitvinding?
 6. Om welke bedrijfsactiviteit gaat het?
 7. Duur van de NDA
 8. Boeteclausule
 9. Bestelformulier

Een boete kan een eenmalig bedrag zijn, of juist een bedrag gekoppeld aan de aard van de overtreding. Als elke schending duidelijk herkenbaar is, dan kan de boete het beste aan iedere afzonderlijke schending gekoppeld worden. Een boete per dag, of zelfs per schending per dag kan een alternatief zijn.

Hoe moet de boete worden berekend?

Vul een bedrag in dat naar uw inschatting redelijk is bij de hierboven gekozen soort overtreding. Onredelijk hoge bedragen kunnen door de rechter ongeldig worden verklaard.

Het Euroteken wordt al toegevoegd.

(verplichte vraag)

Een boete die per gebeurtenis optreedt, kan flink oplopen. Als er geen maximum wordt gesteld, kan de rechter zo’n boetebeding ongeldig verklaren. Ook als in een concreet geval de boete nog wél redelijk zou zijn geweest. Als u hier een bedrag invult, dan wordt dit als maximum opgenomen bij de boete per gebeurtenis. Vult u niets in, dan kan de boete onbeperkt doorlopen.

Het betalen van het maximumbedrag betekent overigens niet dat men dan vrijelijk door mag gaan met de NDA schenden.