Schade van illegale downloads niet gedekt door billijke vergoeding auteursrecht

Rechter met hamer

De Hoge Raad (HR) bepaalde in haar arrest van 20 januari 2017 dat de schade die een maker loopt, vanwege illegale kopieën van een werk, niet mag worden meegewogen bij het vaststellen van een billijke vergoeding.

Wat houdt de billijke vergoeding voor een werk in?

Het recht op een billijke vergoeding geeft een maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst (waaronder software) recht op compensatie voor de gederfde licentie-inkomsten, vanwege de reproductie van dit werk voor thuisgebruik. Op basis van dit recht (artikel 16c Auteurswet) dienen fabrikanten of importeurs van, bijvoorbeeld, voorwerpen zoals Cd’s en Cd-R’s (zogenoemde informatiedragers) de makers van de betreffende werken een billijke vergoeding te betalen voor het reproduceren hiervan.

Stichting Thuiskopie treedt in deze gevallen op als belangenbehartiger voor de makers, en was dan ook van mening dat de schade van illegale kopieën eveneens diende te worden meegenomen in deze vergoeding. De wederpartij, waaronder Philips en Fujifilm, konden zich hierin echter niet vinden wat resulteerde in dit arrest.

Waarom mag de schade van illegale kopieën niet worden meegewogen?

In haar arrest stelde de HR dat de billijke vergoeding enkel dient ter compensatie voor nadeel, ontstaan door de betreffende kopieerhandeling, waardoor er geen licentie inkomsten meer kunnen worden gevorderd. Schade als gevolg van illegaal kopiëren, inclusief downloaden, uit een illegale bron valt hier niet onder. Deze uitspraak baseerde de HR op een eerder arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU).

In dit arrest stelde het HvJEU dat, wanneer er geen onderscheid zou worden gemaakt tussen schade veroorzaakt door illegale kopieën en schade veroorzaakt door een gebrek aan licentie inkomsten, dit zou leiden tot het indirect bestraffen van alle gebruikers van deze informatiedragers. Het zou namelijk in strijd zijn met een “rechtvaardig evenwicht tussen de rechten en belangen van de ontvangers van de billijke compensatie enerzijds, en de rechten en belangen van deze gebruikers anderzijds”, aldus het HvJEU.

De HR lijkt met dit arrest dan ook volledig de lijn van het HvJEU te volgen. Vooralsnog, lijken dan ook de makers van een werk de voornaamste gedupeerden van de enorme toename van illegale downloads.

Over Michelle Wijnant juridisch adviseur

Gespecialiseerd in de Algemene verordening gegevensbescherming en de juridische aspecten rondom privacy

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Your comment will be placed under the aforementioned article ICTRecht behoudt zich het recht voor om reacties te verwijderen. Alle reacties zijn te allen tijde voor verantwoordelijkheid van de inzender.