Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465
Terug naar overzicht

Biedt nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen wel écht bescherming?

Naar verwachting treedt medio dit jaar de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking. Het voorstel voor de wet ligt op dit moment bij de Tweede Kamer en strekt tot implementatie van een Europese richtlijn (2016/943/EU). In de ICT-sector, waar informatie en knowhow een belangrijke asset zijn, lijkt de wet een stap voorwaarts. Echter biedt het voorstel voor bedrijven weinig mogelijkheden om te bewijzen dat er daadwerkelijk een bedrijfsgeheim geschonden is.

Bescherming van bedrijfsgeheimen op dit moment

Op dit moment is er géén Nederlandse wetgeving over de bescherming van bedrijfsgeheimen. In het Unieverdrag van Parijs en in de Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (ook wel bekend als de “TRIPs-overeenkomst”) zijn een aantal internationale uitgangspunten neergelegd, maar deze zijn in Nederland niet uitgewerkt in nationale wetgeving.

Hoewel er geen duidelijke wettelijke regels zijn, kunnen bedrijven contractueel met elkaar afspreken dat bepaalde informatie geheim moet blijven. Afspraken hierover worden veelal neergelegd in een geheimhoudingsovereenkomst (of in het Engels een “Non Disclosure Agreement”). Het niet-nakomen van een dergelijke overeenkomst levert wanprestatie op, met als gevolg dat er een schadevergoeding kan worden gevorderd. Vaak wordt in een geheimhoudingsovereenkomst een boetebeding opgenomen, zodat er niet gediscussieerd hoeft te worden over de omvang van de schade ingeval van contractbreuk.

Als er contractueel geen afspraken zijn gemaakt, dan kan het gebruik van bedrijfsgeheimen soms ook onrechtmatig zijn. De rechtspraak hierover gaat echter alle kanten op en er is niet één duidelijke lijn te ontdekken. Met de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen moet daar verbetering in komen.


Moet ik die NDA tekenen?

Wilt u een Engelse NDA laten controleren op vreemde zaken? Arnoud Engelfriet heeft in samenwerking met zusterbedrijf JuriBlox een robotjurist gemaakt die geheel automatisch en gratis uw document controleert.

> Probeer nu NDA Lynn


 

Beschermingsbereik Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Het voorstel voor de Wet bescherming bedrijfsgeheimen ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. Volgens de Europese richtlijn, waarop het voorstel is gebaseerd, heeft de wetgever nog tot juni van dit jaar om het wetgevingsproces helemaal af te ronden. Met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen komt er een wettelijk kader voor de bescherming van “niet-openbaargemaakte knowhow en bedrijfsinformatie”. Daarvan is sprake, wanneer:

 1. De informatie geheim is. Dat wil zeggen: de informatie is niet algemeen toegankelijk of algemeen bekend voor degenen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie.
 2. De informatie handelswaarde bezit. Dat wil zeggen: de informatie moet (potentieel) een bepaalde economische waarde vertegenwoordigen vanwege het feit dat deze geheim is.
 3. Beschermingsmaatregelen zijn genomen. Dat wil zeggen: de houder moet redelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt. Dat kan via organisatorische, technische of contractuele maatregelen.

Optreden tegen een schending van een bedrijfsgeheim

Op grond van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen kan worden opgetreden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen. Ook het gebruik van bedrijfsgeheimen in strijd met een geheimhoudingsovereenkomst valt hieronder. Wanneer een bedrijfsgeheim wordt geschonden, kan de houder op grond van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen verschillende vorderingen instellen. Zo kan er een verbod op het gebruik van de bedrijfsgeheimen worden gevorderd, dan wel een verbod om met het bedrijfsgeheim producten te maken of op de markt te brengen. Verder kan bijvoorbeeld het terugroepen of het vernietigen van de reeds vervaardigde producten worden gevorderd.

Hoe bewijs je schending van een bedrijfsgeheim?

Om de hierboven beschreven vorderingen te laten slagen, zal de houder wel moeten aantonen dat er sprake is van een schending van een bedrijfsgeheim. En met het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt, zal dat nog niet meevallen. De nieuwe wet beschermt geheime informatie als zodanig en niet het product waarvoor de informatie wordt gebruikt. Aan de buitenkant is het meestal niet zichtbaar of bij het maken van dat product de bedrijfsgeheimen van een ander zijn gebruikt. Ga er als houder van een bedrijfsgeheim dus maar aanstaan om dat voor een rechter te bewijzen.

Het lijkt een gemiste kans dat de houder van een bedrijfsgeheim in het wetsvoorstel niet de mogelijkheid krijgt om beslag te leggen op bewijsmiddelen bij de vermeende inbreukmaker. Hier is vanuit de Europese Unie wel ruimte voor gelaten en deze ruimte wordt in andere lidstaten ook benut. Op het eerste oog lijkt de wet een stap in de goede richting, maar het is nog maar de vraag of het in de praktijk écht toegevoegde waarde heeft.

Heb ik straks nog een geheimhoudingsovereenkomst nodig?

Ook na de inwerkingtreding van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen blijft het verstandig om een geheimhoudingsovereenkomst te sluiten. Ten eerste kan er (zoals hiervoor beschreven) alleen een beroep worden gedaan op de nieuwe wet als er beschermingsmaatregelen genomen zijn om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt. Dat kan in de vorm van organisatorische maatregelen, maar óók in de vorm van een contract. Door het sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst kan dus sneller een beroep op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen worden gedaan. Bijkomend voordeel is dat in de geheimhoudingsovereenkomst aanvullende waarborgen kunnen worden vastgelegd over onderwerpen die niet (goed genoeg) zijn geregeld in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

Heeft u nog geen geheimhoudingsovereenkomst, dan stelt u deze binnen 10 minuten eenvoudig zelf op met onze generator op JuriDox.

Bram de Vos

Juridisch adviseur

Bram de Vos werkt als juridisch adviseur bij ICTRecht en is gespecialiseerd in juridische vragen rondom cloud computing en fintech. Bram houdt zich bezig met het opstellen en uitonderhandelen van IT-contracten en adviseert onder andere in complexe IT-migratietrajecten. Hij heeft ervaring met contractenrecht en intellectueel eigendomsrecht. Ook adviseert hij over vragen met betrekking tot financieel recht, privacy en telecommunicatierecht.


Er zijn 4 reacties

 1. Ik wil graag reageren op het laatste puntje (geheimhoudingsovereenkomst). Een geheim is maar beschermd door de nieuwe wet indien de persoon die erover beschikt redelijke maatregelen neemt om de informatie geheim te houden. Als je in gesprek bent met een potentiële zakenpartner en je wil geheimen delen om bijvoorbeeld de haalbaarheid van een samenwerking te evalueren, dan lijk het mij dat je een geheimhoudingsovereenkomst moet sluiten. Alles wat minder is lijkt mij de standaard van ‘redelijke maatregelen’ niet te halen en dan geniet je niet meer van de bescherming door de wet. Heb je daar een mening over? Wat meer is, ik denk dat de huidige praktijk waarbij de duur van de geheimhoudingsovereenkomst wordt beperkt (vaak tot 3 of 5 jaar) verlaten zal moeten worden, anders geniet je niet meer van de wettelijke bescherming zodra de duurtijd verstreken is.

  1. Als je vertrouwelijke informatie gaat delen met een potentiële zakenpartner, lijkt het me zeker verstandig om een geheimhoudingsovereenkomst te sluiten. Maar of dat ook in alle gevallen écht de ondergrens wordt voor bescherming, weet ik niet. In de toelichting bij het wetsvoorstel worden een aantal beschermingsmaatregelen genoemd die volgens de wetgever voor de hand liggen. Daarin wordt onder andere genoemd het opnemen van geheimhoudingsclausules in handelscontracten en arbeidsovereenkomsten, maar ook het expliciet benoemen van bedrijfsgeheimen. Misschien dat het (soms) dus wel volstaat om in de e-mail waarin je de vertrouwelijke informatie toestuurt aan te geven dat de bijlagen niet voor het publiek bedoeld zijn met daarbij het verzoek om de informatie niet verder te verspreiden of openbaar te maken. In de richtlijn waarop de Nederlandse wet gebaseerd is wordt verder ook niet stilgestaan bij de te nemen maatregelen, dus de tijd zal moeten leren hoe dit precies moet worden uitgelegd.

 2. Geachte heer De Vos,

  Duidelijk artikel, hartelijk dank daarvoor!

  Ik heb alleen nog wel een vraag. Onder een geheimhoudingsovereenkomst worden er naast bedrijfsgeheimen ook vaak ‘gewone’ vertrouwelijke informatie verteld, deze worden vaak maar een periode van 5 jaar geheim gehouden.

  Hoe kan je dan in de geheimhoudingsovereenkomst duidelijk maken dat de bedrijfsgeheimen die zijn verteld wel geheim dienen te blijven?

  Hoe weet de wederpartij dat je vertrouwelijke informatie deelt (en dus geopenbaard mag worden na bijv. 5 jaar) of een bedrijfsgeheim (dat dus voor altijd geheim moet wordengehouden)? Moet je elke keer expliciet vertellen wanneer je een bedrijfsgeheim verteld of mag er ook vanuit worden gegaan dat de wederpartij dit wel weet?

  Zou u mij bovenstaande antwoorden kunnen beantwoorden?

  Alvast hartelijk dank!

  1. Welke informatie er precies geheim moet worden gehouden, moet worden uitgelegd in de NDA zelf. Op hoofdlijnen zijn er drie smaken mogelijk, namelijk (1) alle uitgewisselde informatie is vertrouwelijk, (2) alleen de als “vertrouwelijk” gemarkeerde informatie is vertrouwelijk, of (3) alle informatie die als “vertrouwelijk” gemarkeerd is en alle informatie waarvan de ontvanger dat redelijkerwijs moet begrijpen is vertrouwelijk. Of bedrijfsgeheimen wel/niet onder de geheimhoudingsovereenkomst vallen, ligt er dus aan wat je in dit kader afspreekt.

   Uitgangspunt in een NDA is normaliter dat, nadat de NDA eindigt, alle vertrouwelijke informatie moet worden teruggegeven of verwijderd. Soms is het niet mogelijk om informatie terug te geven of te verwijderen. Als jij iets aan mij vertelt, dan zit dat in mijn hoofd en kan ik het niet zomaar “schrappen” op een nader te bepalen moment. Daarom wordt voor die gevallen vaak opgenomen dat de vertrouwelijke informatie ook na het verstrijken van de NDA nog een X-periode geheim moet worden gehouden. Vaak wordt een X-aantal jaar afgesproken, maar er wordt ook regelmatig geëist dat informatie voor eeuwig en altijd geheim moet blijven. Wat hierin redelijk is, hangt natuurlijk helemaal af van de situatie. Het recept van Coca Cola is gevoeliger dan een stukje broncode van een product dat over 5 jaar al lang is uitgefaseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het plaatsen en verwerken van uw reactie. Lees de privacyverklaring voor meer informatie