Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465
Terug naar overzicht

De Wet Van Dam: ook voor domeinnamen?

29 februari 2012 Door

Per 1 december 2011 is de Wet Van Dam van kracht. Kort gezegd bepaald deze wet dat het stilzwijgend verlengen van contracten met consumenten alléén nog mag wanneer deze na de stilzwijgende verlenging elke maand op mogen zeggen. Dit opzegrecht kan niet met contractuele afspraken (of boetes) worden tegengegaan. Wat betekent dit nu voor domeinnamen? En meer precies, waar staat een registrar of hostingpartij die zich geconfronteerd ziet met een opzegging door een consumentklant?

Abonnementenwet voor dienstverlening

De Wet Van Dam, ook wel de Abonnementenwet geheten, heeft als hoofdregel dat een stilzwijgende verlenging van een consumentenovereenkomst ertoe leidt dat de overeenkomst op elk moment opzegbaar wordt, en wel met maximaal een maand vooraankondiging (opzegtermijn). Deze regel geldt voor vrijwel alle vormen van dienstverlening, wanneer daarbij sprake is van stilzwijgende verlenging. De enige echte uitzonderingen zijn het lidmaatschap van verenigingen en het huren van zaken (zoals huizen, garageboxen of auto’s). Meer hierover in onze factsheet.

Veel hostingbedrijven en registrars vragen zich af wat dat betekent voor domeinnamen. Een domeinnaam registreren en actief houden is immers ook een vorm van dienstverlening, en wanneer een consument deze afneemt zou hij na het eerste jaar per maand op kunnen zeggen. En dat botst met de regels van veel registries, die schrijven voor dat er alleen per jaar (of soms twee jaar) verlengd kan worden.

Dienstverlening door wie?

De eerste vraag is met wie de consument een overeenkomst sluit. Bij het registreren van een domeinnaam sluit de consument twee overeenkomsten: een met SIDN (of andere registry) voor het registreren (vastleggen) van de domeinnaam en het actief in DNS houden daarvan, en een met de registrar voor bepaalde diensten.

Dienstverlening door registry

Een persoon of bedrijf (‘houder’) die een domeinnaam wenst te gebruiken, moet daartoe een overeenkomst sluiten met een registry, zoals SIDN. Dit gebeurt echter niet direct bij SIDN maar bij een tussenpersoon, de registrar. De registrar faciliteert als agent de contractsluiting en is verplicht daarbij de algemene voorwaarden van de registry van toepassing te verklaren.

De algemene voorwaarden die SIDN bij haar overeenkomst hanteert, bepalen in artikel 15.1 dat het abonnement een onbepaalde looptijd heeft. Er is geen opzegtermijn, SIDN zal (art. 15.3) zo snel mogelijk na opzegging het abonnement en de dienstverlening stopzetten. Omdat de domeinnaamhouder niets betaalt aan SIDN, hoeft SIDN ook niets terug te betalen. Deze opzegregeling voldoet aan de eisen die de Wet Van Dam stelt. De SIDN hoeft dus haar voorwaarden niet aan te passen.

Buitenlandse registries (zoals Verisign of DNS.be) hanteren over het algemeen stilzwijgende verlenging van een jaar, en soms zelfs meer dan dat. Dit is dus in strijd met de Nederlandse wet, maar de vraag is of deze partijen hun praktijk willen aanpassen op deze wet. Dit nog afgezien van de fundamentelere vraag of op deze overeenkomsten de Nederlandse wet überhaupt van toepassing is.

Dienstverlening door registrar

De registrar laat de houder de benodigde informatie verschaffen en akkoord gaan met de juiste voorwaarden, waarna de registry zorgt dat de domeinnaam in een nameserver en de database van de registry zelf beschikbaar is. De registrar verwerkt eventuele mutaties van de houder en zorgt dat deze bij de registry terechtkomen.

Daarnaast zal de registrar extra diensten leveren omtrent onderhoud van de domeinnaam. Denk aan het aanmaken en in de DNS actief houden van subdomeinen, het wijzigen van IP-adressen of het toevoegen van extra records voor bijvoorbeeld mailservers. Deze worden verricht via systemen (nameservers) onder beheer van de registrar.

Als de registrar tevens hosting van een website of andere dienst levert, dan zal deze dienst gekoppeld moeten worden aan de domeinnaam. Bij een website zal de webserver moeten weten welke domeinnaam bij welke site hoort, zodat de juiste inhoud kan worden geleverd. De webserver moet dus worden geconfigureerd met de domeinnaam. Ook bij andere diensten (zoals mail) geldt dat een server moet worden geconfigureerd om te zorgen dat deze werkt. De overeenkomsten voor deze diensten (domeinnaamonderhoud en configuratie/levering van andere diensten) staan formeel los van de overeenkomst tussen de houder en de registry.

Wanneer op deze dienstverlening de Wet Van Dam geldt, mag deze na stilzwijgende verlenging mag deze dus elke maand worden opgezegd. Dat roept de vraag op hoe deze dienstverlening te kwalificeren is.

Wat voor dienstverlening?

De Wet Van Dam geldt voor alle overeenkomsten voor “het geregeld doen van verrichtingen” zoals de wet dat noemt – het leveren van diensten dus. Alleen voor enkele specifieke uitzonderingen, zoals lidmaatschap van verenigingen of huren van zaken, geldt deze wet niet. Er is geen expliciete uitzondering waar het registreren en in gebruik hebben van domeinnamen onder valt.

Huren van een domeinnaam

De definitie van ‘huren’ vereist dat men een zaak of deel daarvan in gebruik geeft. Een domeinnaam is geen ‘zaak’, geen fysiek object, en valt daarmee buiten deze definitie. Echter, de wet bepaalt dat ook vermogensrechten kunnen worden verhuurd. Of een domeinnaam een vermogensrecht is, is al sinds eind jaren negentig onderwerp van heftig debat onder juristen. Eén uitspraak (Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch in 2007, LJN AZ6522) lijkt erop te wijzen dat een domeinnaam onder deze definitie valt. De heersende leer in de juridische literatuur is echter dat dit niet het geval zou zijn (zie het juridische artikel De vermogensrechtelijke status van het recht op de domeinnaam).

Verdedigbaar – maar nog nooit getest – is dat een domeinnaam in feite gehuurd wordt. Daarmee zou de Wet Van Dam niet gelden voor domeinnaamhuur. Echter, de huurovereenkomst wordt dan met de SIDN gesloten aangezien deze dan de verhuurder is. Voor de hostingpartij maakt dit dus niet uit.

Periodiek leveren door registrars

Bij een éénmalige bemiddelingsdienst geldt de Wet Van Dam ook niet. Een dergelijke dienst kan dan ook niet worden ‘opgezegd’ op grond van deze wet.

In de praktijk wordt bij domeinnamen vaak gesproken van een ‘abonnement’ (al dan niet samen met hosting). SIDN hanteert deze terminologie ook in haar algemene voorwaarden voor domeinnaamhouders (voorbeeld: “De aanvraag van een abonnement bij SIDN verloopt via een registrar”). Veel registrars en hostingpartijen nemen deze terminologie over.

Een ‘abonnement’ impliceert periodieke dienstverlening, maar de vraag is of daarvan echt sprake is bij de dienstverlening door een registrar. Veel van zijn dienstverlening is terug te brengen tot een éénmalige handeling: het bemiddelen bij het sluiten van de overeenkomst tussen de houder en SIDN en het technisch aan de praat krijgen van de domeinnaam (koppelen aan site, mailserver configureren etc) binnen het kader van een direct met de houder afgesloten overeenkomst voor dienstverlening.

De bemiddelings- en configuratiedienst kan ook als periodieke dienst worden gezien, bijvoorbeeld omdat men continu beschikbaar moet zijn om wijzigingen uit te voeren. De dienst van het beheren is natuurlijk altijd periodiek, want de domeinnaam moet de gehele contractstermijn werken. In dat geval mag men natuurlijk ook periodiek vergoedingen vragen. Echter, dan geldt bij stilzwijgende verlenging wél de Wet Van Dam en mag de consument na deze verlenging op elk moment opzeggen. Vergoedingen voor nog niet geleverde diensten moeten dan worden terugbetaald.

Wat te doen?

Hostingpartijen die hopen aan de Wet Van Dam te kunnen ontkomen, moet ik teleurstellen. Het uitdrukkelijke doel van de Wet Van Dam is te verhinderen dat consumenten stilzwijgend steeds per jaar aan dingen vast zitten. De wet ziet daarbij de sportschool en de domeinnaam als hetzelfde. Iedere oplossing die ook door een sportschool kan worden gehanteerd om klanten steeds een jaar vast te houden (en te factureren), zal dus door de rechter niet worden geaccepteerd bij de domeinnaam.

De bedoeling van Van Dam is dat men óf accepteert dat contracten per maand opzegbaar zijn na het eerste jaar, óf dat men alleen nog expliciete verlengingen toestaat. Bij dat laatste moet de consument dus echt iets doen, en dan kan hij meteen beslissen of een jaar nog gewenst is of niet.

Er zijn enkele constructies mogelijk, maar deze hebben vérgaande implicaties.

Niet leveren aan consumenten

De Wet Van Dam geldt alleen voor consumenten. Bedrijven vallen hier niet onder en zijn dus gebonden aan de gewone regels uit de algemene voorwaarden van de leverancier.

Een optie is dus dat een bedrijf weigert om nog langer consumenten als klant te aanvaarden. Dit vereist een actieve controle bij het inschrijven. Men kan bijvoorbeeld om opgaaf van een KVK- of BTW-nummer vragen, of een vinkje laten zetten bij “Ik verklaar te handelen namens de hierboven genoemde bedrijf of instelling”. Een partij die achteraf dan stelt consument te zijn, kan dan zeer moeilijk nog de consumentenbescherming inroepen. Zeker wanneer de algemene voorwaarden ook nog eens bepalen dat consumenten geen klant mogen worden.

Via ‘reflexwerking’ kan de rechter soms bepalen dat een kleine onderneming dezelfde wettelijke rechten krijgt als een consument. Dit is echter bepaald geen vaste regel. Het komt mij voor dat bij een domeinnaam reflexwerking niet snel zal worden toegewezen. Daarvoor moet immers sprake zijn van een overeenkomst die zó ver van de normale bedrijfsvoering van de kleine onderneming ligt, dat het niet meer redelijk is om hem nog als bedrijf te behandelen. Een website en domeinnaam lijken mij in het algemeen niet zodanig ver te liggen.

Niet meer stilzwijgend verlengen

De Wet Van Dam geldt wanneer een overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd. Bij een actieve verlenging – waarbij de consument expliciet vooraf meldt te willen verlengen – geldt de wet dus niet.

Een optie is daarmee dat de registrar bij consumentklanten géén stilzwijgende voortzetting aanbiedt. Na het contractsjaar komt de domeinnaam dan te vervallen, tenzij de consument actief aangeeft de domeinnaam voor weer een jaar voort te zetten. De registrar zal zijn consumentklanten daarover actief moeten informeren, aangezien de algemene verwachting is dat er wél stilzwijgend verlengd wordt. Er moet dus in hele grote letters bij registratie worden vermeld dat een domeinnaam vervalt, en ook diverse mails en andere communicatie of men echt niet wil verlengen, zullen nodig zijn.

Van stilzwijgen is sprake zodra de verlenging voortgezet wordt tenzij de consument actief bezwaar maakt. Het maakt dus niet uit hoe dit wordt genoemd; termen als “auto-renew” of “bescherm uw domeinnaam” of “zorgenvrij DNS” leveren nog steeds een stilzwijgende verlenging op. Enkel en alleen als de domeinnaam vervalt als de consument niets doet, en voortzetting pas bij wél iets doen gebeurt, is sprake van een actieve verlenging.

Vragen om een nieuw contract

Wanneer de consument expliciet gevraagd wordt of hij het contract voort wil zeggen, is geen sprake van stilzwijgende verlenging. De consument kiest dan immers expliciet voor de voortzetting. Bij het antwoord ‘nee’ of bij geen reactie op het voorstel zal de overeenkomst echter moeten eindigen en niet worden voortgezet. Er moet echt een expliciete handeling zijn die neerkomt op “ja, ik wil’.

Een bedrijf kan bijvoorbeeld de consument per e-mail een aanbod doen voor een nieuw contract. Ook kan men de consument vragen een vinkje te zetten in een klantenpanel of klantaccountpagina. Telefonisch vragen of de consument “door wil met het contract” kan ook, maar kan tot bewijsproblemen leiden als het gesprek niet wordt opgenomen. (Dat gesprek opnemen is overigens legaal, mits men dat meldt.)

Het betaald krijgen van een factuur is echter géén bewijs dat de consument actief door wil. Een factuur wordt over het algemeen pas betaald nadat de overeenkomst is voortgezet, zodat deze handeling te laat is om nog als akkoord te gelden. Tevens wordt een factuur meestal gezien als iets dat “moet”, zodat nauwelijks nog van een “ja, ik wilgesproken kan worden. Wanneer de factuur ruim voor de opzegtermijn wordt verzonden én duidelijk is dat betaling niet verplicht is, dan zou betaling kunnen worden gezien als bewijs van gewenste voortzetting.

Dit is echter wel lastig beheersbaar, omdat de betalingstermijn nu al snel drie tot vier maanden zal worden én men de factuur niet ter incasso mag geven. Immers, incasso kan pas als er een geldig contract is. Daarmee wordt dus erkend dat er stilzwijgend verlengd is.

Dienstverlening herclassificeren

Zoals hierboven besproken geldt de Wet Van Dam niet bij eenmalige diensten. Een oplossing is dan ook om deze handelingen expliciet te presenteren als eenmalige dienst en de bijbehorende kosten als “administratiekosten” of “bemiddelingskosten” aan te merken. Daarmee zijn deze kosten niet terug te vorderen bij een stilzwijgende verlenging, aangezien de verlenging van het (hosting- of vergelijkbaar) contract losstaat van de domeinnaam.

Wel acht ik deze oplossing enigszins kunstmatig, zeker als een registrar zou volstaan met alléén de term “jaarlijkse abonnementskosten” te vervangen door “jaarlijkse administratiekosten”. Een dergelijke handelwijze kan goed door de rechter als truc worden opgevat omdat het overkomt als poging om een dienst anders te noemen om zo een wettelijke beperking te omzeilen. Immers, dat kan de sportschool ook: het sporten is gratis voor bezoekers, mits men een toegangpas heeft, en dat pasje kost 300 euro administratiekosten per jaar. Daar trapt de rechter écht niet in. Ik acht de kans dus groot dat de rechter deze constructie niet zal accepteren.

Daarbij speelt verder nog het probleem dat na de eerste bemiddeling er eigenlijk geen vervolghandelingen aan te wijzen zijn die kunnen worden gebruikt als grond om nieuwe administratiekosten in rekening te brengen. Men zou dus alleen de allereerste aanvraag (of verhuizing) van een domeinnaam kunnen aangrijpen om administratiekosten in rekening te brengen, maar daarna kunnen er geen nieuwe administratiekosten worden gerekend – er is geen nieuwe handeling die deze kosten rechtvaardigt.

De conclusie lijkt me dan ook onvermijdelijk dat wel degelijk sprake is van periodieke dienstverlening. De registrar moet immers op elk moment (op verzoek van de houder) de domeinnaamgegevens wijzigen, bv. een subdomein toevoegen, een mailserver anders instellen, een adreswijziging doorgeven aan de registry of andere diensten uitvoeren in verband met de domeinnaam. Daarvoor mag dan periodiek een vergoeding worden gevraagd, en dat kan ook prima vooraf. Alleen geldt dan wél de Wet Van Dam.

De wet accepteren

Het klinkt misschien flauw, maar een optie is natuurlijk ook gewoon voor lief nemen dat deze wet bestaat en dat consumentklanten mogen opzeggen na een stilzwijgende verlenging. Men kan zich immers afvragen hoe vaak het probleem zich nu daadwerkelijk zou voordoen. Een website en domeinnaam afnemen is in de praktijk toch iets anders dan de sportschool lijkt me. Maar wil een consumentklant toch van zijn verlengde contract af, dan is dat het bedrijfsrisico van de registrar.

Een registrar die zich wil indekken tegen het probleem, kan dit bedrijfsrisico verdisconteren in de prijs. Registrars die het risico als verwaarloosbaar inschatten, kunnen daarmee de concurrentie aangaan op prijs. Een prijsstijging bij sommige registrars is dus te verwachten, maar ik verwacht óók registrars die juist op hun prijzen blijven zitten. Ik ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken!

Dit artikel kwam tot stand in opdracht van de Vereniging van Registrars, www.verenigingvanregistrars.nl.

Arnoud Engelfriet

Algemeen directeur / Opleidingsdirecteur

Arnoud Engelfriet is algemeen directeur en opleidingsdirecteur bij ICTRecht. Hij is gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Met zijn informatica-achtergrond richt hij zich graag op complexe technisch/juridisch ICT-vraagstukken en softwarelicenties (met name open source). Zijn website Ius mentis is één van de populairste van Nederland over ICT en recht.


Er zijn 41 reacties

 1. Yourhosting.com beweert dat omdat de onderstaande onderdelen in hun algemene voorwaarden staat, dat zij zich niet aan de wet van Dam hoeven te houden.

  Zij beweren namelijk in een persoonlijke email:

  “De wet van Dam staat boven de algemene voorwaarden van een bedrijf. Echter wanneer het gaat om een expliciete opdracht van de klant om te verlengen, is de wet Van Dam niet van toepassing. Dit is gecontroleerd en uitgezocht door onze advocaat.

  Volgens ICT recht is de bedoeling van de wet Van Dam dat men óf accepteert dat contracten per maand opzegbaar zijn na het eerste jaar, óf dat men alleen nog expliciete verlengingen toestaat. Dit laatste hebben wij gedaan. Zie hiervoor ook https://ictrecht.nl/domeinnamen/de-wet-van-dam-ook-voor-domeinnamen/

  Uiteraard is een goede klantenrelatie belangrijk. Het kan echter niet zo zijn dat iedere klant die na de verlenging opzegt, een creditfactuur krijgt waardoor wij alle kosten voor onze rekening horen te nemen. Wij maken daarom geen creditfactuur aan en ontvangen graag het volledige factuurbedrag.”

  Volgens mij is dit tegen de wet van Dam en zouden dus voorwaarden die tegen de wet zijn gewoon vervallen aangezien die illegitiem zijn.

  Zou u mij kunnen inlichten of zij daadwerkelijk in hun recht staan, of dat zij de spot met de wet nemen en dus ook hun klanten?

  Hieronder de voorwaarden:

  11.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar, waarbij Afnemer bij het aangaan van de Overeenkomst expliciet akkoord gaat met opeenvolgende overeenkomsten voor telkens één jaar, met hetzelfde onderwerp als de voor het initiële jaar afgesloten overeenkomst, met een opzegtermijn van één maand.

  11.2 Overeenkomsten die niet tot stand (zijn ge)komen op een wijze als beschreven in 11.1, worden na afloop van de initiële contractsperiode verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand.

  11.3 Indien Afnemer expliciet aangeeft ieder jaar de overeenkomst handmatig te willen verlengen en Leverancier deze keuzemogelijkheid online biedt, en Afnemer niet tijdig en correct aangeeft te willen verlengen, behoudt Leverancier zich het recht voor de dienstverlening te beëindigen dan wel in eigen beheer te nemen.

  11.4 Indien Afnemer een rechtspersoon is, zijn artikelen 11.1 t/m 11.3 niet van toepassing en worden overeenkomsten voor bepaalde tijd na afloop van de initiële contractsperiode stilzwijgend verlengd voor telkens één jaar, tot wederopzegging, met een opzegtermijn van één maand.

  11.5 Na opzegging van de overeenkomsten als bedoeld onder 11.1 t/m 11.4 is er geen recht op restitutie.

  https://www.yourhosting.nl/over-ons/algemenevoorwaarden.html

  Bij voorbaat dank.

  1. De Wet Van Dam geldt bij stilzwijgende verlenging. Zoals Yourhosting zegt, wanneer u als consument expliciet een verlenging van uw domeinnaam aanvraagt, mag dat met wederom een jaar want dat valt buiten de werking van deze wet.

 2. Ook als dat gewoon meegenomen wordt in de algemene voorwaarden? Ik dacht dat wet er juist was om dat te voorkomen? Het is niet dat er expliciet een mail wordt nagestuurd of dat er een EXTRA hokje aangevinkt moet worden waarin de optie “automatisch jaarlijks verlengen met een jaar” of “handmatig verlengen”. Het lijkt mij dat dat de inhoudt van expliciet is, en dus niet het verstoppen in de algemene voorwaarden waarvan bekend is dat de helft van de consumenten daar over heen leest. Op deze manier is het dus heel simpel gebleken om de wet van Dam te omzeilen.

  Aangezien er staat “met een opzegtermijn van één maand (1.1)” impliceert dat dat de wet van Dam wel wordt nagevolgd. Echter er staat ook “Na opzegging van de overeenkomsten als bedoeld onder 11.1 t/m 11.4 is er geen recht op restitutie (11.5)”.
  Met deze twee voorwaarden en de voorwaarde
  “De overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar, waarbij Afnemer bij het aangaan van de Overeenkomst expliciet akkoord gaat met opeenvolgende overeenkomsten voor telkens één jaar, met hetzelfde onderwerp als de voor het initiële jaar afgesloten overeenkomst (1.1)”
  wordt de wet van Dam dus omzeilt,
  aldus Mr ten Kate zelf wanneer hij zegt
  “De wet van Dam staat boven de algemene voorwaarden van een bedrijf. Echter wanneer het gaat om een expliciete opdracht van de klant om te verlengen, is de wet Van Dam niet van toepassing”

  Dus u bent het ermee eens dat een host, of zelfs een fitness centrum, of telefoonabonnement, zonder extra expliciete handeling, door simpelweg in de algemene voorwaarden stellen dat er met het ondertekenen expliciet wordt akkoord gegaan met stilzwijgende verlenging voor een jaar, na een jaar, de wet van Dam wettelijk kan worden omzeilt?

  Dat zou simpel gezegd beteken dat de wet weer terug bij af is.

 3. Ik kreeg deze mail binnen van mijn webhoster.
  ———————————————-
  Geachte heer/mevrouw Geers,

  Bij deze sturen wij u de factuur voor uw webhosting en/of domeinnaam.

  De factuur is als bijlage aan deze mail gekoppeld, deze is in pdf formaat. Om uw factuur te kunnen bekijken heeft u Adobe Reader nodig. Heeft u Acrobat Reader nog niet op uw computer geinstalleerd, dan kunt u deze gratis downloaden door naar de volgende lokatie te gaan : http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html

  U heeft aangeven per machtiging te betalen. Wij zullen, binnen 10 dagen, het openstaande bedrag afschrijven van uw rekening, mocht dit nog niet zijn gebeurd.
  Mocht u nog vragen hebben over uw factuur, dan horen wij dat graag en verwachten wij zo spoedig mogelijk een e-mail onze kant op.

  Maakt u bijna geen gebruik meer van uw webhosting? En wilt u deze graag opzeggen? Dat kan, stuur ons daarvoor een e-mail met uw gegevens en de domeinnaam die u wenst op te zeggen. Houdt u wel rekening met onze opzegtermijn van 10 weken.

  De factuur die u net heeft ontvangen zult u wel eerst moeten voldoen, voordat we uw opzegging in behandeling kunnen nemen.

  Wij hopen dat u nog veel plezier zult beleven met uw eigen webruimte.

  Met vriendelijke groeten,
  Supportteam xxxx
  http://www.xxxx.com
  ———————————————-
  Klopt het dat ik eerst moet betalen en dat ik dan pas kan opzeggen?

  1. Het is onjuist dat men mag pas opzeggen als alle facturen zijn betaald. Natuurlijk betekent opzeggen niet dat u verschuldigde bedragen niet meer hoeft te betalen. Die factuur blijft dus geldig (als het gaat om een vergoeding voor geleverde diensten of te leveren diensten vóór de einddatum contract).

   BIj bedrijven is een opzegtermijn van 10 weken wat lang maar niet automatisch ongeldig. Bovendien geldt de Wet Van Dam niet voor bedrijven, dus men mag daar met een jaar verlengen als u niet op tijd opzegt.

 4. Zojuist mijn jaarlijks factuur ontvangen voor een aantal websites bij yourhosting.com. Aangezien ik geen gebruik meer maak van deze producten en de rekening wat hoger was dan verwacht, besloot ik maar eens te bellen hoe het zit met het opzeggen van deze dienst. Uiteraard kun je bij yourhosting maandelijks opzeggen, maar restitutie van de overgebleven maanden is niet mogelijk.
  Reden hiervoor is dat ik bij mijn eerste contract / overeenkomst ergens een vinkje heb gezet waarmee ik aangeef dat dit contract elk jaar verlengd mag worden. Hierdoor zou het geen stilzwijgende verlenging zijn, maar een actieve. Overigens hebben ze dit ‘contract’ van mij niet (meer) in bezit.
  Naar mijn i4dee klopt hetgeen yourhosting stelt niet en gaat het hier om stil zwijgend verlengen, waardoor ik dus recht heb op restitutie. Hoe zit dit precies?

  1. Het vinkje verwijst naar een expliciete toestemming om een nieuw contractsjaar aan te willen gaan. Het idee is dat u door dat vinkje te zetten, er apart bij stilstond en apart meldde dat u dit wilde. Daarmee is niet langer sprake van stilzwijgend verlengen. Dit is nog nooit bij de rechter getest.

 5. Dank voor je snelle reactie. Toch nog een tweetal vragen:
  1. Het maakt dus niets uit dat ik dit vinkje een jaar geleden (bij aangaan van het eerste contract) heb gezet en vervolgens nooit meer actief verlengd heb? Elk bedrijf zou dus nog altijd via ‘slinkse’ wijze bij het tekenen van een overeenkomst er voor kunnen zorgen dat ze onder de Wet Van Dam uitkomen? maw, bij aangaan van het eerste contract kan het contract tot in de lengte der jaren legitiem actief verlengd worden.
  2. Maakt het nog verschil dat zij mijn ‘contract’ niet meer in bezit hebben? Eg: yourhosting heeft nergens het tastbare bewijs dat ik ooit dat vinkje heb gezet.

 6. Ten eerste dank voor de vele nuttige informatie op deze pagina. Ik heb precies dezelfde vragen die Luuk de Reuver stelt in zijn laatste bericht, zou je hier enige duidelijkheid in kunnen verschaffen?

  Alvast bedankt!

  1. Dat is een goed punt, Luuk. Zoals ik al zei, dat is nog nooit bij de rechter getest. Ik vind het erg creatief maar je hebt een punt dat de wet ermee omzeild lijkt te worden. Ik weet alleen niet hoe hier meer duidelijkheid te scheppen, tenzij iemand bereid is dit bij de rechter aan te vechten.

   Een bedrijf moet bewijzen dat er een overeenkomst is gesloten. Een handtekening op papier is het sterkst, maar bewijs dat u zich online inschreef is ook genoeg. Dat bewijs is m.i. wel geleverd als er facturen zijn betaald en de dienst is afgenomen. Immers waarom anders betalen en inloggen?

 7. Geachte heer Engelfriet,
  Graag leg ik u volgende situatie voor.
  Op 25 februari 2013 heb ik een domeinnaam aangevraagd bij Argeweb voor 1 jaar. Op 26 februari 2014 is de registratie stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Dit jaar is voor 1 jaar vooruit gefactureerd en geïncasseerd. Gisteren heb ik het domein verhuisd naar een andere registrar, met name vanwege ontevredenheid over Argeweb. Argeweb heeft de verhuizing geaccepteerd en de TOKEN geleverd om te verhuizen (dat moet ook wel want zij zijn verplicht ten alle tijden mee te werken aan een verhuizing.)
  Nu ben ik van mening dat een verhuizing een opzegging betekent van het contract. Argeweb weigert echter om het vooruit betaalde jaar bedrag pro rato te vergoeden. Dat zou neer komen op 8 maanden. Argeweb stelt dat omdat de domein verhuisd is en niet is opgezegd dit niet onder de wet van Dam valt omdat de dienstverlening elders wordt voortgezet. Tevens stellen zij dat ze e.e.a. niet in hun systemen kunnen verwerken.
  Dit lijkt mij pertinent onjuist. Bij verhuizing eindigt de verantwoordelijkheid van Argeweb voor het domein en wordt die door een ander voortgezet. Dit is vergelijkbaar met een telefoonnummer portering. Volgens mij is er sprake van een stilzwijgende verlening, en aangezien ik particulier ben heb ik recht op restitutie van de resterende 8 maanden abonnementsgeld.
  Graag uw reactie / oordeel

  1. Het is in de hosting/domeinnaambranche een vrij algemeen ding dat het verhuizen van een domeinnaam niet hetzelfde is als het opzeggen van het contract. Dat kan gek zijn maar als u bv ook een hostingpakket heeft dan is het denkbaar dat u de domeinnaam wel elders wilt hebben maar de hosting voort wil zetten. En als de prijs dan een totaal is voor hosting en domeinnaam dan zou ik niet zeggen dat dús u een pro rata vergoeding moet krijgen.

   Ook is natuurlijk belangrijk of Argeweb wist dat u als consument de overeenkomst aanging. De Wet Van Dam geldt alleen voor consumenten.

 8. Geachte heer Engelfriet,
  Ik had bij Argeweb alleen een domeinnaam abonnement en dus niks anders. Argeweb weet dat het een particulier abbonnement betreft. Ooit ben ik bij hun klant geworden via een studentenaanbod. Bovendien heb ik het duidelijk aangegeven bij de opzegging en de communicatie.

 9. Ik snap het. Maar het blijft een (gekke) gewoonte in de branche dat het wegverhuizen van een domeinnaam niet per se wordt gezien als automatische opzegging van het contract met de domeinnaambeheerder. Altijd apart opzeggen bij de verhuizing blijft dus verstandig.

 10. Arnoud,

  De Wet Van Dam geldt bij stilzwijgende verlenging. Zoals Yourhosting zegt, wanneer u als consument expliciet een verlenging van uw domeinnaam aanvraagt, mag dat met wederom een jaar want dat valt buiten de werking van deze wet.

  Ik vind het verdacht dat ze het in de algemene voorwaarden hebben over dat de “afnemer expliciet akkoord gaat met…”, dat klinkt alsof ze een truuk toe passen.

 11. Beste lezer,

  Bij het opzeggen van mijn contract bij Yourhosting, ben ik gisteren helaas tegen hetzelfde probleem aangelopen, als vele hierboven beschrijven. Bij opzeggen beroepen zij zich op de actieve contractverlenging. Echter moeten zij volgens deze wet dan ook voor het einde van het contract, een nieuw voorstel doen waarbij de klant expliciet akkoord mee moet gaan. Wanneer hier sprake van is, kan het contract niet per direct ontbonden worden. Zoals Yourhosting actieve contractverlenging toepast, is niet volgens de desbetreffende regels en deze vorm is gewoonweg stilzwijgend verlengen.

  youhosting behoort:
  1) nieuw contract aan te bieden voor afloop huidig contract
  2) akkoord te krijgen van de klant

  Pas dan is er sprake van actieve contractverlenging. Het woord zegt het ook al. Actief = nieuw aanbod, actief contact met klant. Stilzwijgend = zonder nieuw aanbod, zonder contact met klant verlengen.

  wellicht is dit artikel interessant voor degene die hier mee te maken krijgt:

  http://mijneigenjurist.com/tips/wet-van-dam-legt-stilzwijgende-verlenging-van-contracten-aan-bande/

  Citeer
  Alternatief
  Overigens betekent dit niet dat je na verloop van de contractsperiode geen mogelijkheid meer hebt als aanbieder om de overeenkomst te verlengen met een langere periode dan een maand.
  Het mag alleen niet meer stilzwijgend. Dus als je je klanten langer dan een maand wil binden door contractsverlenging, dan moet je de verlenging actief aanbieden. Dit kan bijvoorbeeld door het sturen van een e-mail waarin je een aanbod doet tot verlenging met een bepaalde periode. Pas als de klant hier expliciet mee akkoord gaat, is deze verlenging rechtsgeldig.

  Ik ga naar de geschillencommissie webshop, wanneer zij ondanks verschillende brieven vanuit mij, door blijven gaan met het onterecht in rekening brengen van kosten. Ik hoop dat meerdere mensen dit met mij gaan doen.

  Dit is niet correct en niet rechtvaardig.

  Vriendelijke groet,

  Anita

 12. Ook ik loop vast bij yourhosting. Het volgende:
  – 5 jaar geleden heb ik een domeinnaam voor 5 jaar vast gelegd. Ik heb daarbij niets aangevinkt voor automatische verlenging (bewust niet omdat ik deze domeinnaam bezet heb gehouden omdat ik er nog eventueel gebruik van wou maken, maar dit was nog niet zeker). Voor 15 euro is dit ook prima te doen.
  – een maand terug zag ik ineens een automatische incasso van hostnet. Ik had werkelijk geen idee wat dit was, deze heb ik laten storneren. Het ging om een bedrag van boven de 60 euro.
  – pas na de herinnering bleek dat het om een dommeinnaam ging die in de vergetelheid was geraakt
  – na een paar keer heen en weer mailen werd me duidelijk dat ik alsnog min. Een jaar moet betalen voor een domain name waar niets mee gebeurd
  – ik gaf zelf aan dat de 1.95 die ze momenteel voor een jaar aanbieden wel een schappelijk bedrag was, maar vervolgens kreeg ik een vrij botte mail terug (totaal hebben al 4-5 medewerkers gemaild, wat niet zo handig is qua afhandeling)
  – hostnet geeft aan een herinnering te hebben gestuurd, echter heb ik deze niet ontvangen. Naar mijn idee zijn het oplichters.

  In hoeverre sta ik nog in mijn recht, of ben ik verplicht nog 1 jaar te betalen?

 13. Bij mij hebben ze het ook een jaar verlengd. Ze stellen zich op het volgende standpunt.
  Bij Yourhosting geeft u bij de aanvraag van uw producten opdracht voor een jaarlijkse verlening, tot het moment van opzeggen. Dit doet u door het aanvinken van een checkbox in onze webshop. Hiermee geeft u ons opdracht voor een actieve verlenging en geen stilzwijgende verlening. Daarom is de Wet van Dam hier niet van toepassing.

  Ter herinnering aan de aankomende verlening sturen wij twee maanden voor de verlening een vooraankondiging per e-mail. Zo geven we u voldoende gelegenhed om op tijd op te zeggen via Mijn Account. Omdat wij geen tijdige opzegging hebben ontvangen zien wij het volledige factuurbedrag graag tegemoet.

  Alleen, in mijn klantenomgeving staan een groot aantal domeinnamen op 31-08-2014 opzegging gepland. Nu hebben wij een impasse. Maar zij geven geen krimp en slaan mij voor het volledig jaarbedrag aan. Ook het maandelijks opzeggen zou niet kunnen (terwijl mijn eerste jaar er per augustus 2014 op zit) Kan iemand mij hiermee verder helpen?

 14. Als toevoeging op voorgaande.
  “Pas als de klant hier expliciet mee akkoord gaat, is deze verlenging rechtsgeldig.”

  Maar dat betekent dus mijns inziens niet, dat wanneer je iets nalaat te doen dat het dan een rechtsgeldige verlenging is. Het nalaten is in dit geval een vinkje plaatsen bij een checkbox.

 15. Hoi Jack,

  Als je een consument bent en je geen gebruik meer maakt van de domeinen dan sta je in je recht om met de facturen voor de verlenging volledig onbetaald te laten. Ze zullen ze onderdruk zetten en misschien zelfs de indruk wekken dat ze je willen dagvaarden, maar ik verwacht dat ze dit niet echt zullen doen. Ze hebben eenvoudigweg geen zaak.

 16. Wat Yourhosting doet, is een creatieve invulling geven aan de eis van expliciete verlenging. Tijdens het bestelproces moet je dit vakje aanvinken:

  Bij dat vakje staat “Ik… geef Yourhosting opdracht om de diensten in deze bestelling na afloop van de initiele contractsperiode met dezelfde duur te verlengen totdat ik opzeg”.

  Een dergelijk akkoord op een vinkje is te zien als een expliciete opdracht. Hij zit immers niet verstopt in een tekstje dat je niet had hoeven lezen. Je hebt apart “akkoord” gezegd op deze tekst. (Als men uitsluitend in de AV iets van deze strekking had staan, dan zou dat niet genoeg zijn geweest.)

  Het is nog nooit bij de rechter getest of je op voorhand akkoord kunt geven op meerdere verlengingen. Gezien het doel van de Wet Van Dam kun je je afvragen of dit mag. Immers als je zegt, mensen vergeten na een jaar dat ze een abonnement hadden, en daar moeten we ze tegen beschermen, dan kun je net zo goed vergeten zijn dat je dat akkoord gegeven had.

  Anderzijds wordt er meestal slechts in kleine lettertjes verstopt gemeld dat er wordt verlengd, en dat doet Yourhosting niet. Zij melden het pontificaal en je kunt er niet omheen zonder een vinkje te zetten. Dat maakt het wel wat meer dan zomaar kleine lettertjes en daarom zie ik er wel wat in.

 17. Dank voor jullie reacties, ik ben overstag gegaan. Buiten het feit dat ze wel klantvriendelijk reageren op mijn mails, vind ik de (verlengings-)werkwijze niet uitblinken in klantvriendelijkheid. Zij stellen zich op het volgende punt:
  “De Wet Van Dam geeft aan dat bedrijven een contract bij particulieren na het eerste jaar niet stilzwijgend mogen verlengen voor een periode langer dan één maand. Een verlenging voor een bepaalde periode is toegestaan op voorwaarde dat de klant hiervoor expliciet opdracht heeft gegeven in de klantomgeving.

  Bij Yourhosting geeft u bij de aanvraag van uw producten opdracht voor een jaarlijkse verlenging, tot het moment van opzeggen. Dit doet u door het aanvinken van een checkbox in onze webshop, zie de bijlage. Hiermee geeft u ons opdracht voor een actieve verlenging en geen stilzwijgende verlenging. Daarom is de Wet Van Dam hier niet van toepassing.

  Daarbij refereer ik aan onze Algemene Voorwaarden en in het bijzonder Artikel 11:

  Artikel 11: Looptijd en beëindiging van overeenkomst

  11.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar, waarbij Afnemer bij het aangaan van de Overeenkomst expliciet akkoord gaat met opeenvolgende overeenkomsten voor telkens één jaar, met hetzelfde onderwerp als de voor het initiële jaar afgesloten overeenkomst, met een opzegtermijn van één maand.”

  Kortom, ik ben maar akkoord gegaan en betaal netjes mijn volledige rekening. Wel dien ik zelf voortaan ook beter op te letten, een wijze les in deze.

 18. Een vinkje met expliciete instemming om oneindig te verlengen klinkt als… Een overeenkomst voor onbepaalde tijd, en daar zal een rechter ook op die manier doorheen prikken.

  Binnen de Wet van Dam geldt dat voor dergelijke overeenkomsten de opzegtermijn van 1 maand direct al ingaat.

  Het is natuurlijk creatief van Yourhosting, maar ik ben er behoorlijk zeker van dat ook zonder een dergelijke onbepaalde tijd een rechter er niet in zou trappen. Het vinkje staat er altijd, en is daarmee een Algemene Voorwaarde, daarmee vallend onder de Wet van Dam.
  Dat je iets niet in Algemene Voorwaarden zet, maakt het niet dat het ineens geen Algemene Voorwaarde is. Het is dan ook geen expliciet onderdeel van de overeenkomst, omdat in de overeenkomst de zaken worden geschetst die kunnen verschillen per geval – zoals wat geleverd wordt.

  Een idee met 2 vinkjes gaat ook mank: dan zal het vinkje voor de automatische verlenging uitgezet moeten kunnen worden wil het niet algemeen zijn. En dat wil Yourhosting natuurlijk niet, want ze zouden dit klantonvriendelijke businessmodel al niet voeren als daar geen significant financieel voordeel aan zat – immers, de klachten en reputatieschade her en der is niet van de lucht.

 19. Het maakt niet uit of het vinkje standaard aan of uit staat. Ook maakt het niet uit of het vinkje optioneel is of verplicht. Een algemene voorwaarden is namelijk één beding en een samenstel van bedingen die zijn opgemaakt om in een aantal overeenkomst te worden opgemaakt en niet tot de essentialia behoren.

  algemene voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd (Artikel 6:231 sub a BW)

 20. Ik hoop dat iemand mij kan helpen;

  Ook ik heb een probleem met Yourhosting. Een jaar terug een pakket afgesloten. Eind 2013 maakte ik hier nauwelijks nog gebruik van en per brief heb ik dit pakket stopgezet per einde contractsdatum, dus na het eerste jaar.

  Een ander pakket heb ik voor een half jaar afgesloten en later via de website beeindigd. Dit is goed gegaan.

  Ik kreeg een herinnering, een aanmaning en nu een incassobureau, Intrum Justitia, voor het eerste pakket welke ik per brief heb opgezegd.
  Ik heb simpel naar Intrum gestuurd dat ik heb opgezegd en verder geen brieven meer verwacht.
  Yourhosting via de chat zojuist gesproken; ze kunnen niks voor me doen en beroepen zich op het welbekende vinkje en de voorwaarden.

  Ik probeerde nog tegemoet te komen door te zeggen dat ik vanaf vandaag wilde opzeggen, maar hiermee gaan zij niet akkoord en willen mij alsnog een jaar binden aan het pakket wat ik niet meer gebruik.

  Wat kan ik nu doen?? Factuur gewoon niet betalen? Voor verdere communicatie verwijzen ze me al naar Intrum, omdat mijn dossier nu daar ligt. Wie kan me helpen?

 21. Niet betalen, niet te gemoed komen, niet opzeggen. Wel eenmalig een brief sturen naar het incassobureau. En dan om een ontvangstbevestiging vragen. Als je niet krijgt dan stuur je deze nog één keer per gewone post.

  Je geeft dan aan dat het stilzwijgend verlengen in strijd is met de WVD, omdat jij een consument bent. Dat je deze voorwaarde met terugwerkende kracht vernietigd. Dat je na het eerste jaar ook geen gebruik meer hebt gemaakt van de diensten van YourHosting. En dat hun cliënt dus geen vordering op jou heeft. En jij een rechtszaak met veel vertrouwen te gemoed ziet.

  Vervolgens reageer je niet meer op brieven die er worden verstuurd.

 22. Goedendag,
  Ik loop tegen hetzelfde probleem aan met Yourhosting,
  op 1 juni kreeg ik een mailtje met een vooraankondiging dat mijn diensten bijna afliepen bij yourhosting , ik had alleen domeinnamen en wist nog niet of ik er daadwerkelijk nog wat mee wou doen,dus wilde ik afwachten wat de kosten zijn voor weer een nieuw jaar.
  mijn nieuwe jaar zou 30-08 ingaan met één maand opzegtermijn.
  echter kreeg ik pas 01-08 het nieuwe factuur en heb ik dus 01-08 via de website mijn domein namen bij yourhosting opgezegd omdat ik het teveel kosten vond.
  op de website en mail is alles per 31-08 beeindigd , maar ze willen nu dat ik het jaar bedrag ga betalen omdat ik per 30-07 op had moeten zeggen.ik heb hierover gemaild met hen maar ze komen met precies dezelfde verwijzingen als hier boven gestuurde berichten.
  ik wees hen ook op een mail naar mij waarin staat geschreven dat er een eindafrekening plaats zou vinden.
  Maar hen zijn van mening dat ik mijn jaarfactuur moet betalen omdat ik dus te laat ben.
  Ik ben dus niet van plan om het bedrag te gaan betalen wat zei van mij willen , Als ik 1 maand moet betalen begrijp ik het enigszins maar een jaar niet.

  Ik vraag mij dus ook af of zei dat factuur niet eerder hadden moeten versturen en niet pas na de opzegtermijn vervaldatum?
  Ik ben hier een leek in vandaar dat ik mijn bericht hier post .

  groetjes Yvonne

 23. Het is al duidelijk dat yourhosting het slim speelt en daarmee extra geld binnen harkt van ontwetende consumenten. Blijkbaar hebben ze een manier gevonden om de wet van dam te omzuilen door het actief verlengen op te nemen in de algemene voorwaarden wat ik dus uit bovenstaande reacties begrijp.

  Na een aanmaning van 100 euro (voor een dienst die niet is aangevraagd en tevens is opgezegd) heb ik besloten akkoord te gaat met de verkorte looptijd (van 5 naar 1 jaar). Het is niet anders, blijkbaar zijn bedrijven nog steeds in staat om mensen flink te belazeren ondanks de wet van dam.

  Groetjes Loreen

 24. interessant artikeltje. wel is nagedacht over de verhouding van de wet van dam met de afdeling over de overeenkomst van opdracht. ex 7:408 kan een consument te alle tijden opzeggen (dwingend recht 7:413).

  volgens mij kwalificeert een sportschoolabo zich als ovk van opdracht (wat is het anders), en is een half jaar, dan wel jaar, of twee jaar überhaupt gewoon ten alle tijde opzegbaar. dan maar aan de sportschool om aan te tonen dat zij recht hebben op een redelijk loon (overigens wordt daar volgens mij niet aan toegekomen. aangezien je maandelijks afdraagt en redelijk loon dan ex 7:411 niet opgaat).

  maw: wet van dam is steuntje in de rug voor onredelijkheid van verlenging van langer dan een jaar, maar afdeling ovk van opdracht biedt beter soelaas om het abo op te zeggen.

  ben benieuwd hoe jij hiertegen aankijkt arnoud.

  1. Het is goed verdedigbaar inderdaad, hoewel je zou kunnen zeggen dat het openstellen van een sportruimte toch wel wat anders is dan concreet werk doen voor iemand. Hondius en Rijcken (p. 155) noemen abonnementen en lidmaatschappen (boekenclub) als voorbeeld van overeenkomst van opdracht.

   Waar ik wel tegenaan loop is dat het tussentijds opzeggen van een jaarabonnement zó afwijkt van de rechtspraktijk dat ik ga twijfelen of dit wel juist kán zijn. Misschien zit hier 7:400 lid 2 in de weg? De gewoonte of de aard van de overeenkomst (twaalf maanden lang binnen kunnen lopen) is misschien een relevante tenzij hier.

 25. dat was dus mijn conclusie ook, 7:400 lid 2 die roet in het eten gooit. vreemde aan deze casus is dat ie in de dagelijkse praktijk toch vaak zou voor moeten komen, maar dat ik in de rechtspraak werkelijk geen enkel voorbeeld vinden kan over een dergelijke casus.

 26. Ik heb een soortgelijk probleem met Hostnet. Ik heb in 2009 overwogen om een fysiopraktijk te beginnen en toendertijd 6 domeinnamen (waaronder combinaties van beroep en plaatsnaam) geregistreerd voor een aanvaardbaar bedrag (totaal circa 100 euro voor 5 jaar). In augustus een bericht van ze gehad dat ze de domeinen weer voor 5 jaar gingen verlengen. Ivm vakantie en andere omstandigheden is het erbij ingeschoten om daarop te reageren.

  Recent de factuur voor deze domeinnamen gekregen: > 400 euro. In mijn ogen veel te duur voor het aanhouden van ongebruikte domeinnamen en probeer nu deze zo snel mogelijk (1 maand) op te zeggen.
  De nodige mailwisseling met ze hierover gehad, waarbij ze de volgende argumenten aandragen om mijn opzegging niet zoals gevraagd uit te voeren:
  – Hostnet verlengt de diensten niet stilzwijgend, aangezien wij u van te voren hebben geinformeerd,
  – Hostnet moet domeinnamen automatisch verlengen omdat ze anders onverhoopt vrijkomen en door anderen gekaapt kunnen worden,
  – Hostnet heeft al kosten voor een nieuw jaar gemaakt ivm een opzegtermijn bij haar leverancier,
  – U staat als bedrijf bij Hostnet geregistreerd en de Wet van Dam is dus niet van toepassing.

  Ze blijven vasthouden aan het bedrijf/geen reflexwerking argument ondanks het feit dat ik in 2009 bij het registreren van de domeinnamen geen bedrijf had en ik ze nooit voorzien heb van KvK of BTW nummers. Dit gedoe kost me teveel tijd dus ik neem hun aanbod van 1 jaar opzegtermijn maar aan. Het zal Hostnet niet veel opleveren aangezien ik de diensten die ik wel gebruikte (7de domeinnaam + webhosting) op zo kort mogelijk termijn bij een andere hostingpartij ga onderbrengen.

 27. Enige tijd geleden heb ik in dezelfde situatie gezeten als enkele anderen hier (zie mijn comments in deze discussie). Uiteindelijk bedroegen de kosten voor mij slechts 56 euro + 40 euro incasso kosten, die ik mijns inziens niet hoefde te betalen.
  Uiteindelijk heb ik een schikking met yourhosting.com getroffen door niet voor een heel jaar (zoals zij eisten) te betalen, maar voor 6 maanden (totaal 31 euro in plaats van 96). De incassokosten lieten zij tevens vervallen.
  In mijn correspondentie heb ik verwezen naar de Geschillencommissie Webshop. Aangezien yourhosting aangesloten is bij het webshop keurmerk, is dit een instantie die een eventueel geschil voor je zou kunnen behandelen. Bovendien heb ik verwezen naar het geringe bedrag en heb ik duidelijk aangegeven een eventueel gerechtelijke procedure met vertrouwen tegemoet te zien. Uiteindelijk hebben zij dus ingestemd met mijn schikkingsvoorstel, wellicht kan dit jullie helpen.

 28. Ik heb precies het zelfde probleem met Yourhosting.
  Heb vorig jaar 2 domeinnamen genomen voor een jaar, waar ik eigelijk niks mee heb gedaan.
  Vorige week dus een factuur gehad van 70 euro voor het volgende jaar maar, ik wil helemaal geen gebruik meer maken van hun diensten en vooral niet weer voor een jaar!
  Ik heb toen gelijk gemaild naar ze, dat ik niet voor een heel jaar wil betalen en heb ze verwezen naar de wet van dam. Ook heb ik via mijn account gelijk de producten opgezegd met de veronderstelling dat ik wel een aangepaste factuur zou krijgen.
  Als reactie kreeg ik precies het zelde verhaal als de hierboven beschreven berichten.
  Het aanvinken van automatische verlenging van een jaar bij de aangeschafte producten. En de aangekondigde mails die ze 2 maanden voor de verlenging hadden verstuurd, dus kortom de wet van dam ging niet op en ik moet gewoon de factuur van 70 euro betalen.

  Ik vind dat Yourhosting gewoon een malafide constructie heeft bedacht, om de wet van dam te omzeilen.
  De wet van dam is er toch juist voor, de consument voor dit euvel te beschermen?
  Ik ben gewoon van mening dat ik nergens expliciet en bewust heb aangeven dat ik mijn contract wil verlengen.
  Als elke onderneming van dit soort truckjes toepast dan zou ik als consument niks meer kunnen en durven kopen.

  Ik voel me eigelijk gewoon op zijn zachts gezegd genaaid en ben van plan om geen cent aan ze te betalen, totdat ze mij tegemoet komen hierin. Desnoods laat ik het voorkomen.

  Ik hoop dat mensen met het zelfde probleem het zelfde doen..

 29. Aangezien Yourhosting met een dergelijk vink voor verlenging van de duur van de overeenkomst werkt, lijkt het mij dat de duur van de overeenkomst niet bepaald is. Je kan dus beredeneren dat het feitelijk meteen al gaat over een contract van onbepaalde tijd en dat daarom vanaf het begin opgezegd kan worden met een opzegtermijn van 1 maand.

  Gezien de intentie van de Wet van Dam en Yourhosting’s poging om het te omzeilen zou een rechter genegen zijn om in deze redenatie mee te gaan?

 30. Mooi Artikel! Bedankt mensen…

  Voor een webdesign klant van mij, heb ik 14 dagen voor einde van het jaar abonnement van enkele domeinen deze met gedoe kunnen verhuizen van Yourhosting naar TransIP. Op de website van Yourhosting was het niet mogelijk het abonnement stop te zetten als ik wilde verhuizen. Ik moest dus eerst de codes opvragen. Daarna kreeg ik vragen over de intenties van de verhuizing en naar welke partij de domeinen gingen en waarom. Op deze vragen antwoordde ik eerlijk. De klant wil alles bij 1 webhoster onderbrengen. Het irritante aan hun systeem was dat ik verplicht werd iets in te vullen op deze vragen. Anders kon ik de codes niet opvragen.

  Enige tijd later stuurde Yourhosting dezelfde dag de verhuis codes. Deze heb ik direct gebruik om de domeinen te verhuizen. Er is dan nog 14 dagen over tot de stilzwijgende verlenging.
  Ik ging er vanuit dat nadat ik de domeinen op tijd verhuist had de domeinen ook verhuist zijn. Echter mijn klant heeft na 1 maand een rekening ontvangen met direct een boete van 15 euro. Het totaal bedrag is n nu 60 euro. Ik kees nu in de emails van de verhuiscode dat het domein stop gezet had moeten worden om een nieuwe factuur te voorkomen.

  Ik had dit destijds niet gelezen omdat je als mens niet een hele lap tekst gaat lezen als er duidelijk een code zichtbaar is. De email verwachte ik ook enkel met als doel het ontvangen van een verhuiscode. Niet gelezen dus. Ik vermoed dat Yourhosting met opzet klanten misleid en zelfs aan het oplichten is. Waarom? De hele methode van het opvragen van de verhuiscode was omslachtig. Waarom kon ik niet op hun website de domeinnaam stopzetten en tegelijk de code ontvangen. Waarom moest ik eerst enkele uren wachten. Waarom moest ik antwoord geven op de reden van verhuizing? Waarschijnlijk om een negatief gevoel te kweken. Als er vervolgens dan mails komen met een code voor verhuizing dan is die code het enige dat je nog wilt zien van het bedrijf in kwestie.

  ….

  Er zit namelijk 14 dagen tussen 6 en 20 januari. In die 14 dagen heeft mijn klant nooit gezegd tegen Yourhosting, Hier dit zijn mijn domeinen die staan nu bij mijn nieuwe webhost, omdat ik ze verhuist heb. Yourhosting jullie mogen de domeinen die jullie niet in jullie bezet hebben weer aan mij verkopen. Dus de namen zijn feitelijk niet meer bij Yourhosting.

  Yourhosting zou dus helemaal niets over de registratie kunnen zeggen. Immers hoe kunnen ze een product “een registratie” verkopen aan een klant terwijl ze deze niet in hun bezit hebben.

  Ik ga toch ook geen kaas van een vreemde verkopen terwijl A de klant er niet om gevraagd heeft en B ik niet mag beslissen over de verkoop van een product van een vreemde. Dit is echt oplichting.

 31. Bedankt allemaal voor deze informatie.

  Ook ik ga me aansluiten bij dit front. Afgelopen jaar ben ik helaas ook met de beruchte YourHosting in zee gegaan met het registreren van een domeinnaam. Ook deze is afgelopen maand stilzwijgend verlengd. Ik heb hier schriftelijk bezwaar tegen gemaakt en gewezen op de genoemde argumenten op deze pagina.

  Waarschijnlijk geven ze hun standaard antwoord over het misleidende vinkje, maar ik zal laten weten wat hun reactie is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het plaatsen en verwerken van uw reactie. Lees de privacyverklaring voor meer informatie